เข้าสู่ระบบ

รายงานการแจ้งซ่อม

เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ตัวเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

หากยังไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตึก Iwork สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร02549-3074

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์